วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p6-5-key

  ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6  - หน่วยที่ 5 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ. (เฉลย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น