วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p5-6-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5- หน่วยที่ 6 เทคโนโลยี และภูมิปัญญาไทย  (เฉลย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น