วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1***

  ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 4 วัฒนธรรม

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 3 กฎหมาย

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 3 กฎหมายแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครอง

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครองแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 1 พลเมืองดี

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 1 พลเมืองดี
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456***

  ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 5 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแลด้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 5 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแลด้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 4 การจัดการด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 4 การจัดการด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 2 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 2 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 1 แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456 - หน่วยที่ 1 แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์*** แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3***

 *** แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

   แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.3 - หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 3 ทวีปแอฟริกา

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 3 ทวีปแอฟริกา
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 2 ทวีปยุโรป

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 2 ทวีปยุโรปแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 1 แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

   แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.2 - หน่วยที่ 1 แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์