วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

ฺหน้าแรก - site map

***คลังข้อสอบ อนุบาล - ประถม - มัธยม***

ข้อสอบมาตรฐาน
 • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - ป.6

ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค)
 • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาค) ป. 1 - ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) 
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.3(ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) 
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.4 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.5 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย ป.6 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา)แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาไทย (หลักภาษา)


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา


แบบทดสอลท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา


ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาประวัติศาสตร์แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาประวัติศาสตร์วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Math-p1-Lesson6-10

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 6 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100) - ชุดที่ 10
Math-p1-Lesson6-9

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 6 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100) - ชุดที่ 9
Math-p1-Lesson6-8

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 6 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100) - ชุดที่ 8
Math-p1-Lesson6-7

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 6 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100) - ชุดที่ 7Math-p1-Lesson6-6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 6 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100) - ชุดที่ 6

Math-p1-Lesson6-5

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 6 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100) - ชุดที่ 5