วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

Blog for Education

     
          Blog นี้ เป็น Blog ที่รวบรวมเนื้อหาในแต่ละบทเรียน และสรุปให้นักเรียนง่ายต่อการอ่าน รวมถึงแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พร้อมเฉลย โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียน ได้ประเมินความรู้ของนักเรียนในแต่ละเรืองที่นักเรียนได้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค เรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น • คู่มือเตรียมสอบ ป.1 (8 กลุ่มสาระวิชา)
 • คู่มือเตรียมสอบ ป.2


           

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

***วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4)***

***วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงพันธุ์ของมนุษย์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและความดัน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียงและการได้ยิน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรยากาศของโลก
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงดาว
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน

Science-Prathom5-test

***วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงพันธุ์ของมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและความดัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียงและการได้ยิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรยากาศของโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงดาว

Science-Prathom5-Ex

***วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงพันธุ์ของมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและความดัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียงและการได้ยิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรยากาศของโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงดาว

science-prathom5-lesson8-test-key

วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงดาว - แบบทดสอบท้ายบทเรียน (เฉลย)science-prathom5-lesson8-test

วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงดาว - แบบทดสอบท้ายบทเรียน


science-prathom5-lesson8-ex-key

วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงดาว - แบบฝึกหัดท้ายบท (เฉลย)