วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

ฺหน้าแรก - site map

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาอังกฤษ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาพระพุทธศาสนา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค)
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค)
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา - ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา - ชุดที่ 2


Download เป็น PDF File                       เฉลย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา - ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา - ชุดที่ 1

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ***


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ - (เฉลย)