วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

Blog for Education

     
          Blog นี้ เป็น Blog ที่รวบรวมเนื้อหาในแต่ละบทเรียน และสรุปให้นักเรียนง่ายต่อการอ่าน รวมถึงแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พร้อมเฉลย โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียน ได้ประเมินความรู้ของนักเรียนในแต่ละเรืองที่นักเรียนได้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค เรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น • คู่มือเตรียมสอบ ป.1 (8 กลุ่มสาระวิชา)
 • คู่มือเตรียมสอบ ป.2


           

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
 • บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
 • บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
 • บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 100
 • บทที่ 5 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • บทที่ 6 แบบรูปและวามสัมพัน
 • บทที่ 7 การวัดความยาว
 • บทที่ 8 การชั่ง
 • บทที่ 9 การตวง
 • บทที่ 10 เวลา
 • บทที่ 11 เงิน
 • บทที่ 12 การบวกลบระคน

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
 • บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
 • บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
 • บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 100
 • บทที่ 5 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • บทที่ 6 แบบรูปและวามสัมพัน
 • บทที่ 7 การวัดความยาว
 • บทที่ 8 การชั่ง
 • บทที่ 9 การตวง
 • บทที่ 10 เวลา
 • บทที่ 11 เงิน
 • บทที่ 12 การบวกลบระคน

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบทดสอบท้ายบทเรียน (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบทดสอบท้ายบทเรียน (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบทดสอบท้ายบทเรียนคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบผึกห้ดท้ายบทเรียน (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบผึกห้ดท้ายบทเรียน (เฉลย)คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบผึกห้ดท้ายบทเรียน

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 การบวก ลบ ระคน - แบบผึกห้ดท้ายบทเรียน