วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

Blog for Education

     
          Blog นี้ เป็น Blog ที่รวบรวมเนื้อหาในแต่ละบทเรียน และสรุปให้นักเรียนง่ายต่อการอ่าน รวมถึงแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พร้อมเฉลย โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียน ได้ประเมินความรู้ของนักเรียนในแต่ละเรืองที่นักเรียนได้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค เรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น • คู่มือเตรียมสอบ ป.1 (8 กลุ่มสาระวิชา)
 • คู่มือเตรียมสอบ ป.2


           

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

Science-Pathom4-Test

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่1 การดำรงชีวิตของพืช
  • โครงสร้างของราก
  • โครงสร้างของลำต้น
  • โครงสร้างของใบ (ชุดที่ 1)
  • โครงสร้างของใบ (ชุดที่ 2)
  • โครงสร้างของดอก
  • โครงสร้างของผลและเมล็ด
  • การเจริญเติบโตของพืช (ชุดที่ 1)
  • การเจริญเติบโตของพืช (ชุดที่ 2)
  • การสังเคราะห์ด้วยแสง (ชุดที่ 1)
  • การสังเคราะห์ด้วยแสง (ชุดที่ 2)
  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (ชุดที่ 1)
  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช (ชุดที่ 2)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ (ชุดที่ 1)
  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ (ชุดที่ 2)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง
  • การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
  • การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
  • การจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง
  • การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งแสงสองชนิด
  • การเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
  • แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดิน
  • ดิน (ชุดที่ 1)
  • ดิน (ชุดที่ 2)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ
  • ระบบสุริยะ (ชุดที่ 1)
  • ระบบสุริยะ (ชุดที่ 2)

Science-P4-test-Lesson5-1-2-key

Science-P4-test-Lesson5-1-2

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ  - แบบทดสอบ (ชุดที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

Science-P4-test-Lesson5-1-1-key

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ  - แบบทดสอบ (ชุดที่ 1) - เฉลย
Science-P4-test-Lesson5-1-1

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ  - แบบทดสอบ (ชุดที่ 1)


Science-P4-test-Lesson4-3-key

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 - ดิน - แบบทดสอบ (ชุดที่ 3) - เฉลย