วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

 ***แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 4 วัฒนธรรม และประเพณีไทย

  แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 4 วัฒนธรรม และประเพณีไทย

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาไทย

   แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาไทย

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน

  แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน


แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญ

  แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญ

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 1 เวลา และการศึกษาประวัติของตนเอง และครอบครัว

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 1 เวลา และการศึกษาประวัติของตนเอง และครอบครัววันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 5 แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่เราภาคภูมิใจ

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 5 แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่เราภาคภูมิใจ
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 4 สัญลักษณ์ของชาติไทย

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 4 สัญลักษณ์ของชาติไทย
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 3 อดีต กับปัจจุบัน

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 3 อดีต กับปัจจุบัน

แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 2 ประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 2 ประวัติความเป็นมาของตนเอง และครอบครัว
แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 1 วัน เดือน ปี และลำดับเหตุการณ์

 แบบทดสอประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 - หน่วยที่ 1 วัน เดือน ปี และลำดับเหตุการณ์
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1***

  • หน่วยที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       Download     Youtube
  • หน่วยที่ 2 การบริโภค                         Download     Youtube
  • หน่วยที่ 3 สถาบันการเงิน                   Download     Youtube
  • หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง              Download     Youtube
  • หน่วยที่ 5 การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐศาสตร์        Download     Youtube

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 5 การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 5 การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 3 สถาบันการเงิน

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 3 สถาบันการเงินแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 2 การบริโภค

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 2 การบริโภคแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1 - หน่วยที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

***สรุปเนื้อหาเข้ม - วิชาสังคมศึกษา ป.3(สรุปตามสาระการเรียนรู้)***

   ***สรุปเนื้อหาเข้ม - วิชาสังคมศึกษา ป.3(สรุปตามสาระการเรียนรู้)***

สรุปเนื้อหาเข้ม - วิชาสังคมศึกษา ป.3(สรุปตามสาระการเรียนรู้) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

   สรุปเนื้อหาเข้ม - วิชาสังคมศึกษา ป.3(สรุปตามสาระการเรียนรู้) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์สรุปเนื้อหาเข้ม - วิชาสังคมศึกษา ป.3(สรุปตามสาระการเรียนรู้) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

   สรุปเนื้อหาเข้ม - วิชาสังคมศึกษา ป.3(สรุปตามสาระการเรียนรู้) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์