วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น