วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาเทคโนโลยี-วิทยาการคำนวณ) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาเทคโนโลยี-วิทยาการคำนวณ) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น