วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1)***

***ใบงานทบทวนเนื้อหา - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1)***

  • บทที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทสไทย
  • บทที่ 2 พุทธประวัติ
  • บทที่ 3 ชาดก
  • บทที่ 4 พุทธสาวก
  • บทที่ 5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  • บทที่ 6 หน้าที่ชาวพุทธ
  • บทที่ 7 ชาวพุทธตัวอย่าง
  • บทที่ 8 การบริหารจิต และเจริญปัญญา
  • บทที่ 9 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • บทที่ 10 ศาสนพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น