ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาดนตรี - นาฏศิลป์)***


***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์***

1 ความคิดเห็น: