วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***

***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
  • การเจริญเติบโตของมนุษย์ (ชุดที่ 1)
  • การเจริญเติบโตของมนุษย์ (ชุดที่ 2)ฃ
  • สารเสพติด (ชุดที่ 1)
  • สารเสพติด (ชุดที่ 2)
  • อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน (ชุดที่ 1)
  • อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน (ชุดที่ 2)
  • ระบบย่อยอาหาร (ชุดที่ 1)
  • ระบบย่อยอาหาร (ชุดที่ 2)
  • ระบบหายใจ (ชุดที่ 1)
  • ระบบหายใจ (ชุดที่ 2)
  • ระบบหมุนเวียนโลหิต (ชุดที่ 1)
  • ระบบหมุนเวียนโลหิต (ชุดที่ 2)
  • ระบบขับถ่าย (ชุดที่ 1)
  • ระบบขับถ่าย (ชุดที่ 2)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
  • อาหารและโภชนาการ (ชุดที่ 1)
  • อาหารและโภชนาการ (ชุดที่ 2)
  • อาหารและสารปนเปื้อนในอาหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศ
  • ระบบนิเวศ (ชุดที่ 1)
  • ระบบนิเวศ (ชุดที่ 2)
  • ระบบนิเวศ (ชุดที่ 3)
  • ทรัพยากรธรรมชาติ (ชุดที่ 1)
  • ทรัพยากรธรรมชาติ (ชุดที่ 2)
  • ภาวะโลกร้อน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร
  • สารและสมบัติของสาร (ชุดที่ 1)
  • สารและสมบัติของสาร (ชุดที่ 2)
  • สารและสมบัติของสาร (ชุดที่ 3)
  • สารเคมีในชีวิตประจำวัน (ชุดที่ 1)
  • สารเคมีในชีวิตประจำวัน (ชุดที่ 2)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  • หินและการเปลี่ยนแปลงทางธรณี (ชุดที่ 1)
  • หินและการเปลี่ยนแปลงทางธรณี (ชุดที่ 2)
  • หินและการเปลี่ยนแปลงทางธรณี (ชุดที่ 3)
  • ธรณีพิบัติภัย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้า
  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้ากระแส (ชุดที่ 1)
  • ไฟฟ้ากระแส (ชุดที่ 2)
  • วงจรไฟฟ้า (ชุดที่ 1)
  • วงจรไฟฟ้า (ชุดที่ 2)
  • แม่เหล็กไฟฟ้า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
  • ปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลก (ชุดที่ 1)
  • ปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลก (ชุดที่ 2)
  • เทคโนโลยีอวกาศ (ชุดที่ 1)
  • เทคโนโลยีอวกาศ (ชุดที่ 2)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 3)
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น