วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***ภาษาอังกฤษ ป.3 (ชุดที่ 1)***

***ภาษาอังกฤษ ป.3 (ชุดที่ 1)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Letters
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 A / An
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 This / That
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Is / Am / Are
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Pronouns
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Has / Have
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 These / Those / They
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Much / Many
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Adjectives
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Prepositions
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 There is / There are
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 Verbs
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 Can
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 Countable & Uncountabls Nouns
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 Present Simple Tense
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 Future Simple Tense
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น