วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

***การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

***การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

***การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาค (30 ข้อ) - เฉลย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาค (30 ข้อ) - เฉลย


การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาค (30 ข้อ)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาค (30 ข้อ)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี - แบบทดสอบ (เฉลย)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี - แบบทดสอบ (เฉลย)


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี (แบบทดสอบ)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี (แบบทดสอบ)

Download เป็น PDF File                           เฉลยDownload เป็น PDF File                           เฉลย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี (สรุปเนื้อหา)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยี (สรุปเนื้อหา)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน - แบบทดสอบ (เฉลย)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน - แบบทดสอบ (เฉลย)


การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน (แบบทดสอบ)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน (แบบทดสอบ)


การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน (สรุปเนื้อหา)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงาน (สรุปเนื้อหา)การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง - แบบทดสอบ (เฉลย)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง - แบบทดสอบ (เฉลย)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง (แบบทดสอบ)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง (แบบทดสอบ)


Download เป็น PDF File                          เฉลย

Download เป็น PDF File                          เฉลย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง (สรุปเนื้อหา)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การช่วยเหลือตนเอง (สรุปเนื้อหา)


***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ) - (เฉลย)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ) - (เฉลย)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ - แบบทดสอบ (เฉลย)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ - แบบทดสอบ (เฉลย)


คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ (แบบทดสอบ)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                  เฉลย


Download เป็น PDF File                  เฉลยศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ - สรุปเนื้อหา

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ - สรุปเนื้อหา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี - แบบทดสอบ (เฉลย)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี - แบบทดสอบ (เฉลย)


ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี - แบบทดสอบ

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                      เฉลย


Download เป็น PDF File                      เฉลย

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี - สรุปเนื้อหา

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี - สรุปเนื้อหา


ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ - แบบทดสอบ (เฉลย)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ - แบบทดสอบ (เฉลย)

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ - แบบทดสอบ

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ - แบบทดสอบ

Download เป็น PDF File                          เฉลย


Download เป็น PDF File                          เฉลย


ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ - สรุปเนื้อหา

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์ - สรุปเนื้อหา
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

 ***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเสร้างเสริมสุขภาพ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
***แนวข้อสอบปลายภาค

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***


สุขศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ) - (เฉลย)

สุขศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ) - (เฉลย)

สุขศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ)

สุขศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (50 ข้อ)