วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

***แบบฝึกหัด - สังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) ***

***แบบฝึกหัด - สังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) ***

***แบบฝึกหัด - สังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) ***

***แบบฝึกหัด - สังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) ***
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 1 แผนที่ และสิ่งแวดล้อม - แบบฝึกหัด (เฉลย)

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 1 แผนที่ และสิ่งแวดล้อม - แบบฝึกหัด (เฉลย)


สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 1 แผนที่ และสิ่งแวดล้อม - แบบฝึกหัด

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 1 แผนที่ และสิ่งแวดล้อม - แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 1 แผนที่ และสิ่งแวดล้อม - สรุปเนื้อหา

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - บทที่ 1 แผนที่ และสิ่งแวดล้อม - สรุปเนื้อหา

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย - แบบฝึกหัด (เฉลย)

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย - แบบฝึกหัด (เฉลย)


สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย - แบบฝึกหัด

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย - แบบฝึกหัด

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย - สรุปเนื้อหา

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาติไทย - สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย - แบบฝึกหัด (เฉลย)

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย - แบบฝึกหัด (เฉลย)สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย - แบบฝึกหัด

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย - แบบฝึกหัด


สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย - สรุปเนื้อหา

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 3 พัฒนาการของผู้คนในดินแดนไทย - สรุปเนื้อหา
สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ - แบบฝึกหัด (เฉลย)

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ - แบบฝึกหัด (เฉลย)


สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ - แบบฝึกหัด

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ - แบบฝึกหัด


Download เป็น PDF File                         เฉลย


Download เป็น PDF File                         เฉลย

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ - สรุปเนื้อหา

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 2 การเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ - สรุปเนื้อหา


สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 1 วัน เวลา - แบบฝึกหัด (เฉลย)

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 1 วัน เวลา - แบบฝึกหัด (เฉลย)


สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 1 วัน เวลา - แบบฝึกหัด

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 1 วัน เวลา - แบบฝึกหัด


Download เป็น PDF File                      เฉลยDownload เป็น PDF File                      เฉลยสังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 1 วัน เวลา - สรุปนื้อหา

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - บทที่ 1 วัน เวลา - สรุปนื้อหาสังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง - แบบฝึกหัด (เฉลย)

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง - แบบฝึกหัด (เฉลย)


สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง - แบบฝึกหัด

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง - แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง - สรุปเนื้อหา

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง - สรุปเนื้อหา
สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 1 การบริโภคอย่างฉลาด - แบบฝึกหัด (เฉลย)

สังคมศึกษา ป.4 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - บทที่ 1 การบริโภคอย่างฉลาด - แบบฝึกหัด (เฉลย)