วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

***คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.2 - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานประดิษฐ์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • **แนวข้อสอบปลายภาคชุดที่ 1
 • **แนวข้อสอบปลายภาคชุดที่ 2

1 ความคิดเห็น: